+0452-2555222 , +0452-2972222, +0452-2970022, 7708079222, 7708318222

மருத்துவ சோப்பு- மருத்துவ பெயிண்ட்-மருத்துவ பல்பு- மருத்துவ முத்தம்

By : on : February 20, 2020 comments : (0)

  மருத்துவ சோப்பு- மருத்துவ பெயிண்ட்-மருத்துவ பல்பு- மர...

Read More

கோடை வந்தால் கொரோனா ஓடுமா?

By : on : February 17, 2020 comments : (0)

கோடை வந்தால் கொரோனா ஓடுமா? சூரியன் சுள்ளென்று அடித்தால...

Read More

Bedwetting in a child. Why it happens? What to do?

By : on : August 27, 2018 comments : (0)

Humans urinate involuntarily and reflexively at birth but acquire voluntary control with learning and development. Have you noticed that even some pet...

Read More

Should one plan pregnancy?

By : on : August 27, 2018 comments : (0)

Should one plan pregnancy? In those days when the “Bahu” got pregnant the elders used to say ‘God has opened his eyes” and celebrate the event...

Read More

How often a child needs to pass urine to prevent urinary infection?

By : on : August 2, 2018 comments : (6)

To go or not…. A wee problem ( urine problem) One of the worries moms have about kids and schools is the hygiene of the toilet. Often they wonde...

Read More

ONLINE HASSLE FREE APPOINTMENT BOOKING

Being able to make your appointments on the Internet means you can do it any time of the day or night.