+0452-2555222 , +0452-2538222, +0452-2972222, 7708079222, 7708318222

மருத்துவ சோப்பு- மருத்துவ பெயிண்ட்-மருத்துவ பல்பு- மருத்துவ முத்தம்

By : on : February 20, 2020 comments : (0)

  மருத்துவ சோப்பு- மருத்துவ பெயிண்ட்-மருத்துவ பல்பு- மர...

Read More

கோடை வந்தால் கொரோனா ஓடுமா?

By : on : February 17, 2020 comments : (0)

கோடை வந்தால் கொரோனா ஓடுமா? சூரியன் சுள்ளென்று அடித்தால...

Read More

Will Corona virus outbreak stop with arrival of summer ?

By : on : February 15, 2020 comments : (0)

  Corona virus cases in human will drop down drastically with the arrival of heat of the summer months. Is this statement true? Not exactly. We h...

Read More

Top 10 dangerous animal born Viruses including Corona virus

By : on : February 10, 2020 comments : (1)

  What is a zoonotic disease? Diseases that spread from animals to humans are called zoonotic diseases. Zoonotic diseases are the diseases that c...

Read More

The cold Virus, The Flu virus and the Dreaded Corona Virus

By : on : January 29, 2020 comments : (2)

    Recently I saw the video in Whatsapp, in which a doctor is seen removing a worm from the lip of a person and the attached information su...

Read More

Atlast success with Dengue vaccine !! TAK 003

By : on : November 8, 2019 comments : (0)

New dengue vaccine is effective and safe...

Read More

Why we should own a dog !!! For our children and ourselves

By : on : June 26, 2019 comments : (0)

Own a dog and reap the benefits...

Read More

Brush your teeth to clean up your brain

By : on : June 12, 2019 comments : (0)

  If we brush our teeth well, we could actually be cleaning up our brain!! We all know brushing our teeth and flossing, help keep our “Teet...

Read More

Nipah is striking back?

By : on : June 5, 2019 comments : (2)

Nipah is striking back in Kerala. All Informations on Nipah infection and what precautions people need to take....

Read More

To live longer …Paleo diet, Atkins or Ketogenic diet?

By : on : August 27, 2018 comments : (0)

“You are what you eat ” True.. It is like a bank deposit.The little portions that we eat everyday accumulates into a lump some health deposit, tha...

Read More

ONLINE HASSLE FREE APPOINTMENT BOOKING

Being able to make your appointments on the Internet means you can do it any time of the day or night.