+0452-2555222 , +0452-2538222, +0452-2972222, 7708079222, 7708318222

கோடை வந்தால் கொரோனா ஓடுமா?

By : on : February 17, 2020 comments : (0)

கோடை வந்தால் கொரோனா ஓடுமா? சூரியன் சுள்ளென்று அடித்தால...

Read More

Will Corona virus outbreak stop with arrival of summer ?

By : on : February 15, 2020 comments : (0)

  Corona virus cases in human will drop down drastically with the arrival of heat of the summer months. Is this statement true? Not exactly. We h...

Read More

Top 10 dangerous animal born Viruses including Corona virus

By : on : February 10, 2020 comments : (1)

  What is a zoonotic disease? Diseases that spread from animals to humans are called zoonotic diseases. Zoonotic diseases are the diseases that c...

Read More

The cold Virus, The Flu virus and the Dreaded Corona Virus

By : on : January 29, 2020 comments : (2)

    Recently I saw the video in Whatsapp, in which a doctor is seen removing a worm from the lip of a person and the attached information su...

Read More

Nipah is striking back?

By : on : June 5, 2019 comments : (2)

Nipah is striking back in Kerala. All Informations on Nipah infection and what precautions people need to take....

Read More

Go to jail for not vaccinating your child. Is it fair?

By : on : August 27, 2018 comments : (0)

“You did not vaccinate your child and disobeyed my order. It is contempt of the court and you go to jail”, a judge from Michigan (USA) penalizes a...

Read More

Doctor, Why are you giving so many vaccines to my child?

By : on : August 28, 2018 comments : (0)

I am Paediatrician. I do vaccination, in my clinic. Though they have come to complete the vaccination scheduled for their children, Some of the parent...

Read More

ONLINE HASSLE FREE APPOINTMENT BOOKING

Being able to make your appointments on the Internet means you can do it any time of the day or night.